REGULAMIN  PORZĄDKOWY           

         ZESPOŁU   ŻŁOBKA   I   KLUBÓW    DZIECIĘCYCH  

                                        W     SOSNOWCU  

określający  prawa  i  obowiązki  rodziców / opiekunów prawnych

                               dzieci  korzystających  z  opieki .

 

 

 

§  1

 

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych  to placówki opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjne , które  zapewniają  świadczenia zgodnie  z  obowiązującymi   normami  i  standardami  opieki  nad  dzieckiem  w wieku od: - 20 tygodnia    do  3  lat – żłobek  - 1 roku  życia  do  3  lat  - klub dziecięcy

Natomiast  w   przypadku   dziecka    niepełnosprawnego  opieka jest   świadczona   z   uwzględnieniem  rodzaju  niepełnosprawności   , braku   przeciwwskazań  zdrowotnych uniemożliwiających  uczęszczanie do żłobka / klubu  dziecięcego  i  nie wymagającego  opieki  indywidualnej.

 

§ 2

 

Podstawą  organizacji  trybu  życia  dzieci  w  poszczególnych  grupach  wiekowych stanowią:

          1. wiek i rozwój dziecka

          2. rytm snu i czuwania  uzgodnione  z  rytmem  karmienia

          3. godziny zabaw  oraz  ich  kolejność.

          4. czynności  pielęgnacyjne  oraz  zaspokajanie  potrzeb fizjologicznych.

 

 

§ 3

 

Praca   opiekuńczo- wychowawczo  - edukacyjna  odbywa  się  w   Zespole  Żłobka  i   Klubach  Dziecięcych  wg ustalonego  harmonogramu  dnia.

        

          HARMONOGRAM  ŻŁOBKA 

 

          6.00 – 8.30       przyjmowanie  dzieci

          8.30 – 9.00     I  śniadanie      godz. 10.00  II  śniadanie

          9.00 – 11.30     zajęcia dydaktyczno - wychowawcze  organizowane w salach dla

                                   dzieci  - bawialnia , lub na wolnym powietrzu ( ogród- plac zabaw)

          11.30 – 12.00   obiad

          12.00 – 14.30   wypoczynek (leżakowanie)   

          14.30 – 15.00   podwieczorek                                                                                                                                     

          15.00 – 17.00   zabawy indywidualne , odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów

 

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne wykonywane wg potrzeb indywidualnych dziecka.

 

  HARMONOGRAM    KLUBU   DZIECIĘCEGO

 

          7.00 – 8.30       przyjmowanie  dzieci

          8.30 – 9.00     I  śniadanie      godz. 10.00  II  śniadanie

          9.00 – 11.30     zajęcia dydaktyczno - wychowawcze  organizowane w salach dla

                                   dzieci  - bawialnia

          11.30 – 12.00   obiad

          12.00 – 14.30   wypoczynek (leżakowanie)   

          14.30 – 15.00   podwieczorek                                                                                                                                     

          15.00 – 17.00   zabawy indywidualne , odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów

 

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne wykonywane wg potrzeb indywidualnych dziecka

 

§ 4

 

Żłobek   sprawuje opiekę nad  dziećmi  we  wszystkie dni  robocze

od godz. 6.00 do godz. 17.00 ( do 10 godz. względem każdego dziecka)

Klub Dziecięcy  sprawuje opiekę nad  dziećmi  we wszystkie  dni  robocze

od godz.7.00 do godz. 17.00 ( do 10 godz. względem każdego dziecka)

 

 

§ 5

 

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić   nieobecność  dziecka  w  danym   dniu   :

 

w Żłobku  - do godziny  8:30

w Klubie  Dziecięcym-  do godziny  7:20

 

§ 6

 

 W  celu  przyjęcia  dziecka  do  Żłobka  /Klubu Dziecięcego  rodzice/opiekunowie prawni  zobowiązani  są  złożyć  następujące  dokumenty:

1.      Deklaracje korzystania z wyżywienia i opieki nad dzieckiem w Żłobku / Klubie Dziecięcym.

2.      Zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwskazań zdrowotnych  dziecka  lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  o stanie zdrowia dziecka.

3.      Wypełnioną ankietę dotycząca informacji nt. dziecka wg. załącznika.

4.      Oświadczenie / Upoważnienie do odbioru dziecka ze Żłobka/Klubu Dziecięcego przez osoby pełnoletnie inne niż  rodzice wg załącznika.

5.      Odpis aktu urodzenia dziecka z nadanym Nr PESEL - do wglądu.

6.      Oświadczenie z danymi dziecka i rodziców /opiekunów prawnych  do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego–Ustawa z dnia 17.11.2021r. wg załącznika

 

 

 

 

§ 7

 

Deklarację korzystania z wyżywienia i opieki nad dzieckiem w Żłobku /Klubie Dziecięcym rodzic/opiekun prawny składa na dany rok szkolny od września do czerwca  następnego  roku. Na okres wakacyjny: lipiec/sierpień  składana  jest  odrębna  Deklaracja do objęcia dziecka  opieką.

Do w/w Deklaracji Dyrektor ZŻiKD* przekazuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu  Informację w formie pisemnej dotyczącą regulowania odpłatności za korzystanie z usług Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu .        

 

§ 8

 

Zasady  organizacji  opieki nad dzieckiem w  Zespole określa Statut  nadany Uchwałą Nr191/VIII/2019 z póź.zm. Rady Miejskiej w Sosnowcu .

Opłatę za pobyt dziecka  w Żłobku /Klubie Dziecięcym do 10 godzin dziennie i  wyżywienie ustala odrębna Uchwała Rady Miejskiej  w Sosnowcu. 

Uchwała uwzględnia  również  dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem uczęszczającym  do  Zespołu  Żłobka  i  Klubów  Dziecięcych  powyżej  10 godzin  dziennie 

za  każdą  rozpoczętą  dodatkową  godzinę .

 

 

§ 9

 

Opłaty za pobyt  dziecka w Żłobku /Klubie Dziecięcym  wg  Uchwały  Rady Miejskiej  w Sosnowcu rodzice /opiekunowie prawni  wpłacają  wraz z odpłatnością  za wyżywienie  do dnia 29-go każdego  poprzedzającego  miesiąca  na konto bankowe.

Do płatności dokonywanych po terminie naliczane są  ustawowe odsetki.    

W przypadku gdy opłaty za żywienie i pobyt  stały nie zostały przez rodziców/opiekunów prawnych  do  końca  danego  miesiąca  uregulowane ,  Kierownik Oddziału  Żłobka / Klubu Dziecięcego  ma   prawo  nie  przyjąć  dziecka  do  Żłobka / Klubu.

 

 

§ 10

 

W przypadku długotrwałej nieobecności  nieusprawiedliwionej dziecka w  Żłobku/Klubie Dziecięcym  trwającej  do 30 dni  oraz nieuregulowania  opłat  zadeklarowanych  w  Deklaracji  Dyrektor Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych może wykluczyć dziecko z korzystania wyżywienia i opieki , po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie   rodzica/ opiekuna prawnego.   Informację  o skreśleniu dziecka  z listy przekazuje się niezwłocznie  rodzicom /opiekunom prawnym w  formie pisemnej (list polecony , email).

Brak uregulowania należności za wyżywienie i opłatę stałą będzie skutkować dla  rodzica lub opiekuna prawnego postępowaniem egzekucyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

 

W Żłobku/Klubie Dziecięcym   personel  nie podaje  dzieciom  żadnych  leków – nawet na żądanie rodzica czy zalecenia lekarza.

W przypadku wystąpienia u przebywającego w Żłobku/Klubie Dziecięcym dziecka wyraźnych objawów chorobowych, zostaje mu udzielona pierwsza pomoc oraz  zawiadamiamy rodzica/opiekuna prawnego  o zaistniałej sytuacji.

Po otrzymaniu w/w  informacji rodzic/opiekun prawny  zobowiązany jest do  odebrania dziecka z placówki  najszybciej  jak  jest  to  możliwe.

 

 

§ 12

 

Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci których nieobecność spowodowana jest chorobą , przed przyjęciem–przyprowadzeniem do Żłobka/Klubu  mają  obowiązek  przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia  po  przebytej długotrwałej  chorobie  bądź po chorobie zakaźnej .

Rodzice/opiekunowie prawni powinni powiadomić Kierownika Oddziału Żłobka/Klubu Dziecięcego o  każdym  zachorowaniu lub  innej  przyczynie nieobecności  (dłuższej niż 3 dni)   dziecka  w  Żłobku /Klubie Dziecięcym .

 

§ 13

 

Kierownik  Oddziału  Żłobka /Klubu Dziecięcego  informuje  Dyrektora ZŻiKD*  o  długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności  dziecka w placówce, trwającego do 30 dni bez względu na uregulowane należności .

Dyrektor Zespołu  w porozumieniu  z  Kierownikiem  Oddziału Żłobka / Klubu Dziecięcego  ma  prawo  podjąć  decyzję  o  skreśleniu  dziecka  z  listy. Informację o skreśleniu  dziecka z listy przekazuje się niezwłocznie  w  formie pisemnej  rodzicom /opiekunom prawnym   dziecka (list polecony , email).

 

§ 14

Rodzic/opiekun prawny może zmienić dane  zawarte  w  deklaracji  ( np. numer rachunku bankowego , numer telefonu, adres)  w  każdym momencie jej trwania .

 

§ 15

 

Rezygnację z korzystania usług Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu   rodzic składa do Kierownika Oddziału Żłobka /Klubu Dziecięcego w formie pisemnej .

Skutki zmian obowiązywać  będą  od  pierwszego dnia  kolejnego  miesiąca.

 

 

§ 16

 

Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących  procedur  w  Oddziałach Żłobka i Klubach  Dziecięcych  (procedury - załącznik  do  regulaminu).

 

 

 

 

§17

 

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych  zapewnia  wszystkim  rodzicom/opiekunom prawnym   dzieci   prawo  do  pełnej i rzetelnej informacji  na temat  ich  rozwoju .

Rodzice  dzieci  korzystających  z opieki  w Żłobku /Klubie Dziecięcym   mają  prawo  zgłaszać   swoje skargi  i  wnioski  bezpośrednio do Kierownika Oddziału Żłobka /Klubu   lub  do Dyrektora Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych  w Sosnowcu .

Dyrektor rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym  ZŻiKD*  jeden raz w miesiącu: ostatni  poniedziałek miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00  lub telefoniczne zgłoszenie i ustalenie terminu spotkania w celu rozpatrzenia skargi.

 

 

§ 18

 

Pracownicy Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych  w Sosnowcu  pracują wg  ramowego  czasu pracy.

 

 

§ 19

 

Informacja o  przetwarzaniu  danych osobowych  przestrzegana jest  zgodnie  z  art.  13  Ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych  - RODO

 

 

§ 20

 

Za  przestrzeganie  zasad  przewidzianych  w  niniejszym  Regulaminie  odpowiada

Kierownik  Oddziału Żłobka / Klubu Dziecięcego .

Nadzór  nad  przestrzeganiem  Regulaminu  sprawuje  Dyrektor Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu .

 

§ 21

         

 

  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

 

 

   Sosnowiec dn  01-09-2022r                                                        

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

ZŻiKD *- Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu

 

 

Spis Procedur

załącznik do Regulaminu Porządkowego dla ZŻiKD

 

 

 

PROCEDURA

 

1.Przyprowadzania i odbierania dziecka w ZŻiKD.

2.Postępowania w razie wypadku dziecka.

3.Przekazywania informacji relacje rodzic- pracownik  ZŻiKD.

4.Interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci.

5.Postępowania w przypadku wystąpienia  u dziecka  objawów chorobowych .

6.Przyprowadzania dziecka z elementami ubioru oraz biżuterią  posiadającymi

  cechy niebezpieczne .