REGULAMIN  PORZĄDKOWY           

         ZESPOŁU   ŻŁOBKA   I   KLUBÓW    DZIECIĘCYCH  

                                        W     SOSNOWCU  

określający  prawa  i  obowiązki  rodziców/opiekunów prawnych   

                                 dzieci  korzystających  z  opieki.

 

 

§  1

 

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych  to placówki opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjne ,  

które  zapewniają  świadczenia zgodnie  z  obowiązującymi   normami i standardami opieki  nad  dzieckiem  w wieku

od: - 20 tygodnia    do  3  lat – żłobek  -  1 roku  życia  do  3  lat  - klub dziecięcy

Natomiast  w   przypadku   dziecka    niepełnosprawnego  opieka jest   świadczona  z   uwzględnieniem rodzaju  niepełnosprawności .

braku   przeciwwskazań  zdrowotnych uniemożliwiających  uczęszczanie do żłobka / klubu  dziecięcego  i  nie wymagającego  opieki  indywidualnej .

 

§ 2

 

 Podstawą  organizacji  trybu  życia  dzieci  w  poszczególnych  grupach  wiekowych  w żłobku stanowią:

 

          1. wiek i rozwój dziecka

          2. rytm snu i czuwania  uzgodnione  z  rytmem  karmienia

          3. godziny zabaw  oraz  ich  kolejność.

          4. czynności  pielęgnacyjne  oraz  zaspokajanie  potrzeb fizjologicznych.

 

 

§ 3

 

 

Praca   opiekuńczo- wychowawcza  - edukacyjna  odbywa  się  w   Zespole  Żłobka   i   Klubach  dziecięcych  wg ustalonego  harmonogramu  dnia.

        

          HARMONOGRAM  ŻŁOBKA 

 

          6.00 – 8.30       przyjmowanie  dzieci

          8.30 – 9.00       I  śniadanie      godz. 10.00  II  śniadanie

          9.00 – 11.30     zajęcia dydaktyczno - wychowawcze  organizowane w salach dla

                                   dzieci  - bawialnia , lub na wolnym powietrzu ( ogród-plac zabaw)

          11.30 – 12.00   obiad

          12.00 – 14.30   wypoczynek (leżakowanie)   

          14.30 – 15.00   podwieczorek                                                                                                                                     

          15.00 – 17.00   zabawy indywidualne , odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów

 

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne wykonywane wg potrzeb indywidualnych dziecka.

 

  HARMONOGRAM    KLUBU   DZIECIĘCEGO

 

          7.00 – 8.30       przyjmowanie  dzieci

          8.30 – 9.00       I  śniadanie      godz. 10.00  II  śniadanie

          9.00 – 11.30     zajęcia dydaktyczno - wychowawcze  organizowane w salach dla  dzieci  - bawialnia

          11.30 – 12.00   obiad

          12.00 – 14.30   wypoczynek (leżakowanie)   

          14.30 – 15.00   podwieczorek                                                                                                                                     

          15.00 – 17.00   zabawy indywidualne , odbieranie dzieci przez rodziców/opiekunów

 

Czynności pielęgnacyjne i higieniczne wykonywane wg potrzeb indywidualnych dziecka

 

 

                                                                    § 4

 

Żłobek   sprawuje opiekę nad  dziećmi  we  wszystkie dni  robocze od godz. 6.00 do godz. 17.00 ( do 10 godz. względem każdego dziecka)

Klub dziecięcy  sprawuje opiekę nad  dziećmi  we wszystkie  dni  robocze od godz.7.00 do godz. 17.00 ( do 10 godz. względem każdego dziecka)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w  Oddziale  Żłobka / Klubie dziecięcym

może  być na wniosek rodzica/opiekuna prawnego  dziecka  wydłużony za dodatkową  opłatą.

 

§ 5

 

Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić   nieobecność  dziecka  w  danym   dniu :

 

w Żłobku  -    do godziny 8:30

w Klubie  dziecięcym  -  do godziny 7: 20

 

§ 6

 

 

  W  celu  przyjęcia  dziecka  do  żłobka  /klubu dziecięcego  rodzice/opiekunowie prawni  zobowiązani  są  złożyć  następujące  dokumenty:

 

1.      Zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwskazań zdrowotnych  dziecka  lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  o stanie zdrowia dziecka.

2.      Wypełniona ankieta dotycząca informacji nt. dziecka wg. załącznika.

3.       Oświadczenie / Upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka/klubu dziecięcego przez osoby inne niż  rodzice wg załącznika.

4.      Odpis aktu urodzenia dziecka z nadanym Nr PESEL dziecka - do wglądu

 

 

§ 7

 

Zasady  organizacji  opieki nad dzieckiem w  Zespole określa Statut  nadany Uchwałą Nr191/VIII/2019 z póź.zm. Rady Miejskiej w Sosnowcu .

Opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobku / klubie dziecięcym ustala odrębna Uchwała Rady Miejskiej  w Sosnowcu. 

 

 

§ 8

 

Dyrektor Zespołu  Żłobka  i Klubów dziecięcych w Sosnowcu  upoważniony jest do częściowego obniżenia  opłaty za pobyt dziecka w żłobku /klubie dziecięcym 

wg Uchwały Rady  Miejskiej w Sosnowcu .

W/w opłatę  rodzice/opiekunowie  prawni wpłacają wraz z odpłatnością za wyżywienie do dnia 29-go każdego poprzedzającego  miesiąca na konto bankowe .

Do płatności dokonywanych po terminie naliczane są ustawowe odsetki.

W przypadku gdy opłaty za żywienie i pobyt  stały nie zostały przez rodziców/opiekunów prawnych  do końca danego miesiąca uregulowane , 

Kierownik oddziału / klubu dziecięcego  ma   prawo  nie przyjąć dziecka do żłobka/klubu.    

 

 

                                                                         § 9

 

 

W żłobku/Klubie dziecięcym   personel  nie podaje  dzieciom  żadnych  leków – nawet na żądanie rodzica czy zalecenia lekarza.

W  przypadku wystąpienia u przebywającego w żłobku/klubie dziecięcym dziecka wyraźnych objawów chorobowych, zostaje mu udzielona pierwsza pomoc oraz  zawiadamiamy rodzica/opiekuna prawnego  o zaistniałej sytuacji.

Po otrzymaniu informacji o chorobie dziecka rodzic/opiekun  zobowiązany jest do jego odebrania z placówki najszybciej jak jest to możliwe.

 

 

§ 10

 

Rodzice/opiekunowie dzieci których nieobecność spowodowana jest chorobą ,przed przyjęciem –przyprowadzeniem do żłobka mają  obowiązek  przedstawić zaświadczenie

o stanie zdrowia  po  przebytej długotrwałej  chorobie  bądź po chorobie zakaźnej .

Rodzice/opiekunowie  powinni powiadomić kierownika oddziału żłobka / klubu dziecięcego o  każdym  zachorowaniu lub  innej  przyczynie nieobecności (dłuższej niż 3 dni)   dziecka w żłobku /klubie dziecięcym .

 

§ 11

 

 

Kierownik  oddziału  żłobka  /  klubu dziecięcego  informuje  Dyrektora   Zespołu  o  długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności  dziecka w placówce, trwającego powyżej 30 dni.

Dyrektor Zespołu  w porozumieniu  z  Kierownikiem  oddziału żłobka / klubu dziecięcego  ma  prawo  podjęcia  decyzji  o  skreśleniu  dziecka  z  listy.

Informację o skreśleniu  dziecka z listy przekazuje się niezwłocznie  w  formie pisemnej  rodzicom/opiekunom  dziecka.

 

 

 

§ 12

 

 

Rodzic/opiekun prawny może zmienić dane zawarte  w  deklaracji w każdym momencie jej trwania , natomiast skutki  zmian będą obowiązywać  od  pierwszego dnia  kolejnego  miesiąca.

Rezygnację w formie  pisemnej rodzic składa do kierownika  oddziału żłobka /klubu dziecięcego .

 

                                                                       § 13

 

Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących procedur  w oddziałach żłobka i klubach  dziecięcych  (procedury - załącznik do regulaminu).

 

 

§14

 

 

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych  zapewnia  wszystkim  rodzicom/opiekunom  dzieci   prawo  do  pełnej i rzetelnej informacji  na temat  ich  rozwoju .

Rodzice  dzieci  korzystających  z opieki  w żłobku /klubie dziecięcym   mają  prawo  zgłaszać   swoje skargi  i  wnioski  bezpośrednio do Kierownika oddziału/klubu lub  do Dyrektora Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych  w Sosnowcu .

Dyrektor rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym  ZŻi KD

jeden raz w miesiącu: ostatni  poniedziałek miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00 lub telefoniczne zgłoszenie i ustalenie terminu spotkania w celu rozpatrzenia skargi.

 

 

§ 15

 

 

Pracownicy Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych  w Sosnowcu  pracują wg  ramowego  czasu pracy.

 

§ 16

 

 

Informacja o  przetwarzaniu  danych osobowych  przestrzegana jest  zgodnie  z  art.  13  Ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych  - RODO

 

 

§ 17

 

Za  przestrzeganie  zasad  przewidzianych  w  niniejszym  Regulaminie  odpowiada Kierownik  oddziału żłobka / klubu dziecięcego .

Nadzór  nad  przestrzeganiem  Regulaminu  sprawuje  Dyrektor Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu .

 

 

§ 18

         

  Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

 

 

 

 

Sosnowiec dn  01-09-2021r