Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)

1.                  Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych  w Sosnowcu reprezentowany przez Dyrektora Barbarę Wieczorek. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu ul. Bolesława Prusa 253a.

2.                  Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych  w Sosnowcu jest Michał Pośpiech. Może się Pani/Pan z nim skontaktować osobiście pod adresem e-mail: iod@zlobki.sosnowiec.pl

3.                  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ciążących na nim na podstawie Ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

4.                  Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie otrzyma Pan/Pani rodzinnego kapitału opiekuńczego z ZUS.

5.                  Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Administratora, Urząd Miejski w Sosnowcu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Minister właściwemu ds. rodziny.

6.                  Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych danych osobowych w większości przypadków wynika Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przypadku wynosi on 5 lat.

7.                  Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania  od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8.                  Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.                  Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.