Deklaracja Dostępności Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018.03.01

Termin przeglądu i aktualizacji: 2023.09.08

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

1. Wymagania, które nie zostały spełnione:

a)     linki prowadzące do dokumentów nie zawsze zawierają dodatkowe informacje opisujące cechy fizyczne danego pliku,

b)    w serwisie mogą wystąpić grafiki nieposiadające tekstów alternatywnych,

c)     na stronach kart informacyjnych numery kart są wyróżnione kolorem, który nie zachowuje minimalnego kontrastu z kolorem tła,

d)    część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

2. Treści niedostępne:

a)     znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze,

b)    są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu jest dostępna dla osób słabowidzących.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl  prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną  jest  Dyrektor Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych , adres poczty elektronicznej zmsc@sosnowiec.edu.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 263 61 71.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl lub jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl dotyczy oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym wnoszącego wezwanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna