Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych) (dalej: RODO)

1.                  Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych  w Sosnowcu reprezentowany przez Dyrektora Barbarę Wieczorek. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu ul. Bolesława Prusa 253a.

2.                  Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Zespół Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu jest Michał Pośpiech. Może się Pani/Pan z nim skontaktować osobiście pod adresem e-mail: iod.pospiech@gmail.com

3.                  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ciążących na nim na podstawie Ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4.                  Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia Pani/Pana dziecka do Żłobka lub Klubów Dziecięcych.

W przypadku prośby o wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne i nie będzie skutkowało odmową przyjęcia dziecka ani jego wydaleniem.

5.       Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Administratora, banki, operatorzy pocztowi, Prezydent Miasta Sosnowca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Minister właściwemu ds. rodziny.

6.      Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przebywania Pani/Pana dziecka  w Żłobku lub Klubach Dziecięcych. Potem dane będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ten okres wynosi 5 lat.

7.      Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8.      Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania   do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.      Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Tam gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

10.  Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.