MISJA    ZESPOŁU   ŻŁOBKA

                                       I

                   KLUBÓW    DZIECIĘCYCH

 

           Misją  Zespołu Żłobka i  Klubów  Dziecięcych    

                                        w   Sosnowcu

   

 jest współdziałanie z rodzicami w wychowaniu , opiece

 pielęgnowaniu oraz prawidłowym żywieniu małego dziecka.

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych.

ZESPÓŁ ŻŁOBKA i KLUBÓW DZIECIĘCYCH jest jednostką  organizacyjną podległą  URZĘDOWI  MIASTA  SOSNOWCA  która działa jako jednostka budżetowa na podstawie:

                    Statutu Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych

                    Regulaminu organizacyjnego

                    Ustawy z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3

                    Rozporządzenia MPiPS w sprawie wymagań sanitarnych i lokalowych dotyczące żłobków i klubików dziecięcych.

 

 Obszarem działania Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych jest gmina Sosnowiec                                     

          

Zadaniem Zespołu jest tworzenie optymalnych warunków do rozwoju dzieci, sprawowanie opieki pielęgnacyjnej oraz realizację podstawowych  funkcji: opiekuńczych,wychowawczych i edukacyjnych nad dziećmi  zdrowymi oraz niepełnosprawnymi nie wymagającymi opieki indywidualnej w wieku  od 20 tygodnia do 3 lat w żłobku , w wieku od 1 roku życia do lat 3 w klubie dziecięcym które pozbawione są opieki  domowej w czasie  pracy lub nauki rodziców/opiekunów prawnych.

 

 

Opiekę w żłobku/klubie dziecięcym  nad dziećmi sprawuje personel z kwalifikacjami:

-opiekuńczo –   wychowawcze  stanowisko -  opiekun

-medyczne  -     stanowisko -pielęgniarka