PROCEDURA PRZYJMOWANIA  DZIECI  DO

ZESPOŁU ŻŁOBKA I KLUBÓW DZIECIĘCYCH w Sosnowcu

 

Nabór na rok  2020/2021

 

 

§ 1

 

 

Ustala się  termin pobierania i składania wniosków o przyjęcie dziecka do;

 Żłobka lub Klubu Dziecięcego:  od 25.05.2020 do 15.06.2020

    

 

 

§ 2

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do Żłobka lub Klubu Dziecięcego rodzic może  pobrać :

 na stronie internetowej Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych pod adresem:  www.zlobekmiejski.sosnowiec.pl

 

§ 3

 

 

Wypełniony wniosek  pobrany ze strony internetowej Zespołu , rodzic składa :

 

- mailowo :przesłanie skanu dokumentu na adres e-maila  oddziału żłobka/klubu ( oryginał dokumentu dostarczony będzie wraz z deklaracją złożoną przez rodzica o przyjęcie dziecka).Skutkiem  niedostarczenia oryginału dokumentu będzie  skreślenia z listy przyjętych.

 

- osobiście w oddziale żłobka/klubu  w wyznaczonych godzinach  z zachowaniem zasad

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (tylko w sytuacji gdy rodzic nie ma możliwości  wysłania wniosku na adres poczty elektronicznej )

w godzinach od 15.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku

 

 

§ 4

 

 

Wniosek rodzic/opiekun prawny może złożyć/przesłać tylko do jednego Oddziału Żłobka lub Klubu Dziecięcego.
 Złożenie wniosku do więcej niż jednego Oddziału Żłobka lub Klubu Dziecięcego,skutkuje

 przypisaniem do jednej  placówki która  znajduje  się najbliżej miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o przyjęcie dziecka.

 

 

 

 

 

     § 5

 

Dyrektor Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych w Sosnowcu  powołuje  komisję rekrutacyjną ,  wyznacza  termin oraz miejsce pracy.

 

 

 

 

     § 6

 

 Komisja rekrutacyjna weryfikuje złożone wnioski wg poniższych  kryteriów oraz kwalifikuje dzieci  do  przyjęcia  do  Żłobka lub Klubu Dziecięcego

 

lp.

KRYTERIA

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium(do wglądu)

1

Zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem na terenie miasta Sosnowca

 

10

Dokument potwierdzający zamieszkanie

2

Rodzina wielodzietna -troje i więcej dzieci do lat 18 w rodzinie

*wpisać ilość rodzeństwa oraz wiek

 

20

Dokument potwierdzający np. akt urodzenia

3

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, co do którego brak jest przeciwwskazań uczęszczania do Żłobka/Klubu

 

20

Zaświadczenie o orzeczeniu niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań

4

Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko

10

Dokument potwierdzający, że rodzic samotnie wychowuje dziecko

5

Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom wg. kalendarza szczepień.

*jeżeli występują przeciwwskazania/odroczenia należy podać przyczynę

 

15

Oświadczenie rodzica

6

Dziecko z ubiegłorocznej listy oczekujących

 

5

Dokumentacja wewnętrzna Żłobka

lub Klubu Dziecięcego

7

1)Rodzina PEŁNA-oboje rodzice/opiekunowie prawni pracujący lub uczący się w systemie dziennym.

 

2)Rodzina NIEPEŁNA - rodzic/opiekun prawny  samotnie wychowujący pracujący lub uczący się w systemie dziennym

 

 

 

15

 

 

 

15

Zaświadczenie o  zatrudnieniu wydane przez zakład pracy, zaświadczenie ze szkoły/uczelni

o pobieraniu nauki w systemie dziennym

 

8

Rodzina objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

5

Orzeczenie sądu rodzinnego Zaświadczenie wydane przez MOPS

9

Rodzeństwo uczęszczające do Żłobka/Klubu Dziecięcego

5

Dokumentacja wewnętrzna Żłobka/Klubu Dziecięcego

10

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu

5

w przypadku jednego rodzica/opiekuna prawnego

10

w przypadku obojga rodziców/opiekunów prawnych

Np.

- Zeznanie podatkowe

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

 

W przypadku uzyskania  takiej samej ilości punktów  o kwalifikacji dziecka do przyjęcia decydować  będzie data  złożonego  wniosku.

Weryfikacja  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów nastąpi przy składaniu  deklaracji. W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów deklaracja

z rodzicem/opiekunem prawnym nie zostanie podpisana.

 

§7

 

 Komisja rekrutacyjna sporządza:

 - protokół z przebiegu prac komisji ,

- listę dzieci zakwalifikowanych-przyjętych oraz  listę dzieci nie zakwalifikowanych oczekujących na miejsce w Żłobku lub Klubie Dziecięcym.
Informacja  o wynikach rekrutacji  będzie udzielona rodzicowi/opiekunowi prawnemu telefonicznie po podaniu danych osobowych rodzica oraz dziecka w dniu 29.06.2020r.
 Lista dzieci nie zakwalifikowanych ( nieprzyjętych) staje się listą rezerwową (oczekujących

na  miejsce opieki w Żłobku/Klubie Dziecięcym).W przypadku zwolnienia się miejsca dzieci

te będą przyjmowane w pierwszej kolejności.

                                                                          

§ 8

 

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do Żłobka  lub Klubu Dziecięcego

w Sosnowcu nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie woli kontynuowania  opieki nad dzieckiem w Żłobku lub Klubie Dziecięcym zapewnia miejsce dla dziecka na kolejny rok szkolny.

W/w oświadczenie rodzic/opiekun prawny składa w terminie od 25.05.2020 do 05.06.2020r

 

 

§ 9

 

Rodzice/opiekunowie prawni  dzieci  urodzonych po wyznaczonym terminie rekrutacji ,będą mogli złożyć wniosek o przyjęcie do Żłobka  w terminie  od 01.07.2020 do 30.09.2020r

Wniosek będzie przypisany do listy rezerwowej -  dzieci oczekujących na miejsce opieki w Żłobku.

  

 

 

 

 

§ 10

 

Rodzice/ opiekunowie prawni mogą odwoływać się od decyzji komisji rekrutacyjnej
 do Dyrektora Zespołu Żłobka i Klubów Dziecięcych  w ciągu 14 dni od  ogłoszenia wyników naboru. tj.  od 29.06.2020r do 13.07.2020r

 

  

 

 

 

§ 11

 

Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź do 30 dni
od daty złożenia /wpływu  odwołania.

 

 

 

Dyrektor  Zespołu

Żłobka i Klubów Dziecięcych  w Sosnowcu

Barbara   Wieczorek